Rozdelenie projektovej dokumentácie

Každý projekt prechádza rôznymi fázami vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom.

Architektonická štúdia je graficky veľmi schematická a predstavuje úplný základ každého projektu. V tejto fáze zisťujme hlavné požiadavky klienta,  vizuálne predstavy stavby, materiálne a dispozičné riešenie objektu. Rovnako analyzujeme lokalitu a možností pozemku investora. Pokiaľ má klient už pomerne jasnú predstavu o budúcej stavbe, tak sa hlavnú myšlienku snažíme v tejto etape čo najvýstižnejšie graficky spracovať.

V tejto fáze projektu nadobúda budúca stavba už konkrétnejšie parametre – je presne definovaná maximálna výška objektu, odstupy od hranice pozemku a okolitých budov, dispozičné riešenie objektu, konštrukčné výšky, body pripojenia na inžinierske siete, predbežný návrh statiky, požiarnej ochrany, zdravotechniky, kúrenia atď. Pri rodinných domoch, ktoré spadajú pod  jednoduchú stavbu sa zlučuje projekt na územné konanie s projektom na stavebné povolenie alebo projektom pre realizáciu stavby (nespracováva sa).

Tento projekt je dôležitý najmä z hľadiska vydania stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu. Projekt na stavebné povolenie je vypracovaný do takej miery, že je podľa neho možné stavbu realizovať, ale s istými obmedzeniami. Hlavne pri väčších a zložitejších stavbách je úroveň projektu na stavebné povolenie nedostačujúca (z tohoto dôvodu majú seriózni developeri vždy realizačný projekt podľa ktorého stavbu realizujú). Projekt na stavebné povolenie sa spracováva obvykle v mierke 1:100.

Je poslednou, a z hľadiska samotnej prípravy stavby najdôležitejšou fázou. Oproti projektu na stavebné povolenie obsahuje navyše aj výkazy výmer a prvkov a vybrané kritické konštrukčné detaily. Spracovaný je v mierke 1:50, niektoré časti až 1:20, obsahuje podrobnú technickú správu a prehľadne položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.